ŽLUTICKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.


Menu

Úvodní stránka
Historie
Technická data
Fotografie

Sídlo

Velké náměstí 131
364 52 Žlutice

26341107

Ředitel

Ivan Melnyk

Tel.(IP PHONE) / mob. / fax

353 227 407 / 724 262 887 / 353 396 449

E-mail

zlutickateplarenska@ztzlutice.cz

Provozovna

Centrální výtopna na spalování biomasy
Mlýnská 466, Žlutice

Odkazy

Město Žlutice

Centrální výtopna na spalování biomasy

Projekt byl realizován za podpory
Státního fondu životního prostředí


investor: Město Žlutice
generální projektant: EGF spol. s r.o. Sušice
generální dodavatel: Skanska a.s. Praha

zahájení výstavby: únor 2001
uvedení do zkušebního provozu: prosinec 2001
kolaudace zhotoveného díla: květen 2002

instalovaný výkon: 7,9 MW
délka teplovodů: 11,6 km
teplotní spád: 105°/65°C
tlaková pásma teplovodů: 0,4 MPa, 0,9 MPa
rozvodná síť: teplovodní

Vlastní výtopna má osazeny čtyři kotle o celkovém výkonu 7,9 MW. Jednotlivé kotle jsou o výkonech 2,5 MW a 3 × 1,8 MW. Kotel o nejvyšším výkonu má dopravní cesty uzpůsobeny ke spalování dřevního odpadu, další kotel je pojat jako kombinovaný a lze v něm spalovat dřevní odpad i balíky slámy a zbývající dva kotle mají dopravní cesty jen pro spalování slámy. Konstrukčně jsou všechny kotle stejné, liší se tedy jen podle dopravních cest paliva.

Doposud jsme vyzkoušeli, že v kotlích lze spalovat piliny, dřevní odpad, naštěpované klestí po těžbě dřeva nebo štěpku z náletových dřevin. Sláma je vhodná jakákoliv obilná, řepková, pokusně jsme též spalovali balíky tzv. "energetického šťovíku". Podmínkou pro spalování je kvalita paliva , především vlhkost , která je důležitá hlavně u slámy, u které by se měla pohybovat maximálně do 18 % hmotnostních. Pokud jde o dřevní odpad, zde může být vlhkost vyšší, lze požít štěpku až o vlhkosti 50 - 60 % hmotnostních, samozřejmě, že úměrou klesá výhřevnost.

Spalování biomasy se děje v kotlích, které nejdříve palivo v prostoru hořáku zplyní a vzniklé plyny dohořívají v systému dohořívacích komor. Tím, že plyny vzniklé zplyněním biomasy ještě dále dohořívají, je zaručena vysoká účinnost spalovacího procesu a velice příznivé složení spalin. Aby spaliny vycházející z komíny teplárny skutečně minimálně zatěžovaly ovzduší v okolí, je každý kotel ještě opatřen cyklónem, ve kterém dochází k eliminaci tuhého úletu. Kotle osazené v naší kotelně jsou v podstatě prototypy, zkonstruované ve firmě Verner a.s., Červený Kostelec.

V porovnání s tradičními topeništi, není ve spalinách přítomen již zmíněný pevný úlet a hlavně spaliny neobsahují oxid siřičitý, známý to ničitel lesů a sliznic našeho dýchacího ústrojí. Unikající oxid uhličitý, známý pod pojmem " skleníkový plyn", má v případě spalování biomasy tzv. nulovou bilanci, což znamená, že v dalším roce biomasa spotřebuje ke svému růstu stejné množství zmíněného plynu , jako uniklo z komína při jejím spalování. Další velký přínos pro životní prostředí spatřuji v možnosti eliminace vzniku odpadu ze spalovacího procesu. Na základě rozborů popela se zaměřením na zjištění obsahu minerálních látek a přítomnosti těžkých kovů , vyvážíme popel zpět na pole, kde ho zemědělci využívají jako pomocnou komponentu ke hnojení.